Covid maatregelen / Covid meausures

For text in English scroll down

Corona (Covid-19) maatregelen

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn (beperkt) open voor reguliere patiëntenzorg.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op een van de volgende vragen “ja” antwoordt, zullen wij uw reguliere zorg uitstellen. Indien u een van de volgende vragen met “ja” hebt beantwoord en u heeft een pijnklacht, neemt u dan telefonisch contact op met de praktijk. In overleg met de praktijk bespreken we dan op welke wijze we u kunnen helpen.

De vragen zijn:

 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij Corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38oC), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu Corona of bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten / gezinsleden met Corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad, terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine, vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld)?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, vragen wij u bij betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol (in de wachtruimte aanwezig). We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken als mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Blijf niet langer dan noodzakelijk in de praktijk
 • Gebruik de lift alleen als u minder mobiel bent.

Voor de meeste behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de praktijk houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Corona (Covid-19) measures

There is a worldwide pandemic of coronavirus infection. The essence of the Dutch approach is to control the virus to the maximum in protecting vulnerable groups.

We are (limited) open to regular patient care.

Our policy is that we only allow people into the clinic who we know, with quite a certainty, are healthy. If you therefore answer “yes” to one of the following questions, we will postpone your regular care. If you have answered any of the following questions with “yes” and you have a pain complaint, please contact the clinic by phone. In consultation with the clinic, we will discuss how we can help you.

The questions are:

 • Do you have currently or did you have in the past 24 any of the following symptoms: colds, sneezing, coughing, sore throat, tightness, fever (over 38oC) or loss of appetite or loss of smell?
 • Do you now have a housemate / family member with fever or tightness?
 • Do you have Corona or have you been cured of Corona shorter than 2 weeks ago?
 • Do you now have housemates / family members with Corona and have you been in contact with them, in the period they had complaints?
 • Are you in home isolation (quarantine because of direct contact with someone having Corona)?
 • Do you live in a nursing home or institution for people with intellectual disabilities?
 • Are you healthy and do you feel at the moment healthy?

Because hand hygiene appears to be an important source of infection in this virus outbreak, we ask you to disinfect your hands with hand alcohol (present in the waiting area) upon entering the clinic. We then ask you not to touch your face and things like mobile phones. In the waiting area and when making agreements we try to keep together as well as possible the 1.5 meters distance that is advised by the State Government.

Some additional clues:

 • Don’t come too soon, so preferably just come before the appointment time to us.
 • Follow the directions of our staff.
 • Come to your appointment alone, if strictly necessary, a maximum of 1 parent or supervisor may come with you.
 • Do not stay longer than necessary in the clinic
 • Use the elevator only if you are less mobile.

For most treatments we will let you rinse you for 1 minute. In the clinic, we adhere to the Infection Prevention Directive in Oral Care Practices and have taken additional hygiene measures.